Jdi na obsah Jdi na menu

Otevřený dopis ředitelů základních uměleckých škol

Otevřený dopis ředitelů základních uměleckých škol
 
Vážení,
tímto chceme jako zástupci základních uměleckých škol Pardubického kraje vyjádřit zásadní
nesouhlas s omezením provozu na základních uměleckých školách, spočívající v zákazu osobní
přítomnosti žáků ve výuce.
Chápeme, že současná epidemiologická situace není jednoduchá, nicméně nevidíme
žádnou logiku v přechodu na distanční výuku napříč všemi obory ZUŠ.
Základní umělecké školy nejsou kroužky ani volnočasovou aktivitou. ZUŠ jsou školy,
které podle školského zákona dodržují veškerá platná nařízení, zákony a vzdělávají své žáky
dle rámcových vzdělávacích programů, stejně jako základní školy. Unikátní systém základních
uměleckých škol dlouhodobě svojí kvalitou dosahuje jedinečných výsledků v rámci
celosvětového srovnání. Tato kvalita je dána právě praktickou výukou pod vedením plně
aprobovaných pedagogů, z nichž velká část jsou i profesionály ve svých uměleckých
oborech.
Vedení škol spolu se svými pedagogy zvládají dodržovat veškerá epidemiologická
opatření – výuky v rouškách, intenzivní větrání, dezinfekci prostorů a věcí častého dotyku,
minimalizaci setkávání žáků ve společných prostorách, dostatečnou distanční vzdálenost
během výuky. I my jsme stejně jako ZŠ schopni dočasně vyloučit zpěv při výuce hudební nauky
a při pohybových aktivitách vést výuku venku. V nehudebních oborech vyučujeme ve
skupinách o maximálním počtu 15 dětí, což je většinou ještě méně než v běžné třídě ZŠ.
Veškerá výuka na ZUŠ má ryze praktický charakter. Nekontaktní způsob výuky je ve
všech oborech komplikovaný a dlouhodobě neudržitelný. Důsledkem bude markantní propad
v kvalitě a dosažené úrovni vzdělání, která se promítne nejen do individuálních výsledků
jednotlivých žáků ZUŠ, ale také do celého systému uměleckého vzdělávání v ČR.
Uvědomujeme si, že výuka některých předmětů a oborů může být v současné době
riziková (sborový zpěv, orchestry apod.), ale i v rámci práce se soubory jsme schopni uzpůsobit
počty žáků do skupin, zajistit hygienická protiepidemická opatření. Jsme přesvědčeni o tom,
že jsme schopni i při dodržování přísnějších hygienických pravidel uskutečňovat výuku tak, aby
nedocházelo k šíření nákazy. Za zcela absurdní považujeme uzavření individuální výuky
hudebního oboru, která je realizována formou 1 žák a 1 učitel.
V systému českého vzdělávacího systému tvoří ZUŠ nemalou část škol. Vykazují
činnost, která je v první řadě prevencí před vznikem sociálně patologických jevů ve
společnosti. Uzavřením ZUŠ odsuzujeme mladší děti k delšímu pobytu ve školní družině, kde
se navýší počty a epidemiologicky se zvýší riziko přenosu nemoci. Mladší žáci nemusí mít
v rámci výuky ve třídách ZŠ a v družině roušky. Považujeme tedy za zcela absurdní, pokud
individuální výuka či práce s malou skupinou, kde ochrana úst a nosu bude minimálně
v případě vyučujícího ve všech oborech zajištěna, aby byl celý provoz ZUŠ uzavřen. Starší děti
tímto budou motivovány k neformálnímu setkávání na hřištích, nádražích, nákupních centrech
apod.
Pomíjivé nejsou ani negativní ekonomické záležitosti, se kterými se musíme potýkat
(nejistota výuky se promítá do placení školného i do počtu stávajícího počtu žáků).
 
Je nám jasné, že rozhodnutí o uzavření ZUŠ do 18. 10. 2020 již nezměníme, nicméně
touto cestou apelujeme, aby došlo k znovuotevření základních uměleckých škol po tomto
termínu.
 
Ředitelé ZUŠ pardubického kraje