Jdi na obsah Jdi na menu

Výběr úplaty za vzdělávání

Vážení rodiče,

uvádíme údaje převzaté z webu MŠMT, které byly zveřejněny 17.4.2020, a které určují náš postup v oblasti úplaty za vzdělávání v době zákazu osobní přítomnosti žáků v ZUŠ. Z informací vyplývá, že úplata za vzdělávání se nevrací. Jediná možnost, jak dostat část úplaty zpět, je odhlásit své dítě ze ZUŠ. Právo přihlásit se znovu a po vykonání talentových zkoušek v září znovu nastoupit  tím není nijak dotčeno. 

Aktuální možnosti vzdělávání žáků základních uměleckých škol ZUŠ

Doporučení k elektronické komunikaci a práci na dálku pro ZUŠ přehledně zpracovala Asociace ZUŠ.
Materiál naleznete zde: https://www.asociacezus.cz/ckfinder/userfiles/files/Z%C3%A1sobn%C3%ADk%20distan%C4%8Dn%C3%ADch%20aktivit%20-%20ZU%C5%A0.pdf

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy. 

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy. 

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky.

Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

Přijímání uchazečů o vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021
Škola se řídí platnou právní úpravou ve vyhlášce. Talentové zkoušky se budou konat po otevření škol tak, aby byl dodržen § 2 odst. 2) vyhlášky: „…Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.“ Termín je tedy možno vyhlásit již v okamžiku, kdy bude s jistotou znám termín ukončení zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách.

 

Tyto informace najdete na http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

 

ŠKOLNÉ I. pololetí 2020/21

Hlavní činnost
Výběr úplaty za vzdělávání za I. pololetí 2020/21 se uskuteční
- v úterý 13.10. od 12,30 do 15,30 hod. v ZUŠ Bystré. Platby
na účet školy zasílejte do 15.10. 2020, identifikace platby: č.
účtu 1286424339/0800, VS byl zaslán všem žáků e-mailem a v
ŽK, pro každou platbu je přidělen nový VS!!! Kurzovné za
doplňkovou činnost zasílejte samostatně.

 

Doplňková činnost
Výběr kurzovného za vzdělávání v doplňkové činnosti za II.
pololetí 2020/21 se uskuteční - v úterý 13.10. od 12,30 do
15,30 hod. v ZUŠ Bystré. Platby na účet školy zasílejte do
15.10. 2020, identifikace platby: č. účtu 1286424339/0800,
VS= RČ žáka, SS = 111, do poznámky uveďte jméno a zkratku
kurz